مقالات

رسانه ها

کتب

Kiarostami 6

سینمای کیارستمی

Humorous-Satirical-Works

Humorous-Satirical Works

b2

دینامیک ماشین

b3

معادلات دیفرانسیل

b6

استاتیک

b5

فیزیک مکانیک

b4

موتورهای احتراق داخلی

Tanz 4

مجموعه آثار فکاهی – طنز