خانه / . / بررسی تأثیر زاویه مخروط بر روی ارتعاشات آزاد پوسته مخروطی نانو کامپوزیتی چرخان

بررسی تأثیر زاویه مخروط بر روی ارتعاشات آزاد پوسته مخروطی نانو کامپوزیتی چرخان

حسین ابوالحسن پور*، فرامرز آشنای قاسمی، مجید شاهقلی، آرش محمدی

نخستین همایش ملی مکانیک محاسباتی و تجربی، تهران، ایران، ۹ اسفند ۱۳۹۷٫

چکیده

سازههای ساخته شده از پوستههای مخروطی دارای کاربرد گستردهای در بسیاری از زمینههای مهندسی میباشند. این پوسته ها در اجزای مختلف موشک، سفینه فضایی، زیر دریایی، سیستم دیسک و کلاچ در سیستمهای چرخان و . . . دیده میشوند. با توجه به وسعت کاربرد، استفاده از کامپوزیتها به ویژه نانوکامپوزیتها برای بهبود خواص مکانیکی پوسته مورد توجه پژوهشگران در این زمینه بوده است. در این پژوهش، تحلیل ارتعاشات آزاد پوسته مخروطی نانوکامپوزیت چرخان با زوایای مختلف با استفاده از روش فضای حالت صورت گرفتهاست. در ابتدا با استفاده از قانون اصلاح شده مخلوطها، خواص مکانیکی پوسته نانوکامپوزیتی با خواص درجهبندی شده استخراج شده، پس از آن با استفاده از تئوری کلاسیک و استفاده از فرضیات ساده کننده تئوری پوسته نازک دانل معادلات حرکت در سه راستای محوری، محیطی و شعاعی به دست آمدهاند. پس از آن با توجه به شرایط مرزی تکیهگاههای ساده پاسخ تقریبی در سه راستای مورد نظر فرض شدهاند. با بهکارگیری روش گلرکین و در نهایت بازنویسی معادلات در فرم فضای حالت، فرکانسهای طبیعی سیستم بدست خواهند آمد.

کلمات کلیدی

ارتعاشات آزاد؛ نانو کامپوزیت؛ پوسته مخروطی ناقص.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

3 × 1 =