خانه / . / تحلیل تجربی خواص سایشی یک ایمپلنت استخوانی زیست‌سازگار

تحلیل تجربی خواص سایشی یک ایمپلنت استخوانی زیست‌سازگار

اسما قنبری، فرامرز آشنای قاسمی*، حسن جعفری

مجله مهندسی مکانیک، جلد ۲۸، شماره ۶، ص ۵۲-۴۰، بهمن و اسفند ۱۳۹۸٫ (علمی- ترویجی و ISC)

چکیده
پژوهش حاضر دربرگیرندهٔ خواص سایشی آلیاژ زیست سازگار Mg-5Zn-1Y-xCa با درصدهای مختلف وزنی کلسیم است. آزمایش‌ها در محیط شبیه‌ساز بدن انسان برای بارگذاری‌های ۱۰ تا ۴۰ نیوتن و سرعت ۳۰ دور بر دقیقه، در فاصله ثابت ۱۰۰ متر و به روش پین بر دیسک، انجام شده است. ضریب اصطکاک و نرخ‌های سایش در ۵ مرحله اندازه‌گیری و محاسبه شده و با استفاده از رسم نمودار، تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و آنالیز (EDS)، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل نشان‌دهندهٔ کاهش نرخ سایش و ضریب اصطکاک، به ازای افزایش بارگذاری، در کلیه آلیاژهای مورد بررسی بود. افزایش در محتوای کلسیم نیز کاهش خواص سایشی را نشان داد و مکانیزم سایشی غالب رخ داده در اکثر نمونه‌ها، خراشان بود. نمونه آلیاژ فاقد کلسیم، کمترین مقدار ضریب اصطکاک را برای بیشترین بارگذاری نشان داد، در‌حالی‌که در کمترین بارگذاری، آلیاژ حاوی بیشترین مقدار کلسیم، بیشترین ضریب اصطکاک را به خود اختصاص داد. علاوه بر این، کلیه مقادیر نرخ سایش، بین ۰٫۰۰۰۱۹ و ۰٫۰۰۰۵۷ میلی‌متر مربع قرار گرفت و برای هر دو فاکتور ضریب اصطکاک و نرخ سایش، بارگذاری ۴۰ نیوتن نمودارهای یکنواخت‌تری را نشان داد.

کلمات کلیدی
آلیاژهای منیزیم؛ زیست‌سازگار؛ نرخ سایش؛ ضریب اصطکاک؛ محیط شبیه‌ساز بدن انسان

وبسایت و دانلود

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

20 + چهارده =