خانه / آرشیو برچسب: فرامرز آشنای قاسمی، آشنای قاسمی، کامپوزیت، ضربه، رفتار مکانیکی مواد، نانو، نانو کامپوزیت، نانو ذره، پاسخ دینامیکی، ارتعاشات، ارتعاش آزاد، چند لایه

آرشیو برچسب: فرامرز آشنای قاسمی، آشنای قاسمی، کامپوزیت، ضربه، رفتار مکانیکی مواد، نانو، نانو کامپوزیت، نانو ذره، پاسخ دینامیکی، ارتعاشات، ارتعاش آزاد، چند لایه